PRIVACYHANDVEST

Waarom een Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens?

Uw privacy is een prioriteit voor Digital Wave BV (‘Digital Wave’of ‘wij’). Bijgevolg zetten wij ons in voor de eerbiediging van de persoonsgegevens van onze online gebruikers ('u'), behandelen wij deze met de grootst mogelijke zorg en zorgen wij voor het beste beschermingsniveau in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ('GDPR') en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna 'Belgische wet’).
Dit handvest informeert u over:

Lexicon van de belangrijkste juridische termen die in dit Handvest worden gebruikt

Termen die vaak in dit Handvest worden gebruikt Definities voorzien door de GDPR Uitleg van termen in gebruikelijke taal
Persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd) Elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna "de betrokkene" genoemd); wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon" een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer door verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of één of meer elementen die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Alle soorten informatie die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, d.w.z. een individu, identificeerbaar, direct of indirect, als een persoon die zich onderscheidt van andere personen. Bijvoorbeeld: een naam, foto, vingerafdruk, e-mailadres, telefoonnummer, SZ-nummer, IP-adres, spraakopname, website browsegegevens, online aankoopgegevens, enz.
Functionaris gegevensbescherming Er is geen definitie van de functionaris gegevensbescherming in de GDPR. De functionaris gegevensbescherming (FG) is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de naleving van de GDPR en de toepasselijke nationale wetgeving, alsook voor ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheren van uw persoonsgegevens. Hij is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten. De FG is uw favoriet aanspreekpunt voor elk verzoek omtrent uw persoonsgegevens.
Behandeling Elke bewerking of reeks bewerkingen die, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, wordt/ worden uitgevoerd en die toegepast wordt/worden op persoonsgegevens of een geheel aan persoonsgegevens, zoals gegevensinzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, transmissie, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, verbanden leggen of interconnectie, beperking, verwijdering of vernietiging. Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (opslaan, organiseren, bewaren, wijzigen, verbanden leggen met andere gegevens, overmaken van persoonsgegevens, enz.). Bijvoorbeeld: het gebruik van uw gegevens voor orderbeheer, levering, nieuwsbrieven, etc.
Verwerkingsverantwoordelijke De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheid, de dienst of een andere instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt. De persoon, de overheid, de vennootschap of de organisatie die uw gegevens verwerkt en beslist over elk gebruik ervan. Hij beslist om een verwerking door te voeren of te verwijderen en bepaalt waarom uw gegevens worden verwerkt en naar wie zij worden verzonden. Hij is de belangrijkste verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens.
Onderaannemer De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheid, de dienst of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. Elke natuurlijke of rechtspersoon die verwerkingstaken uitvoert ingevolge instructies en onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.
Profiling Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die deze persoonsgegevens gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, zoals het analyseren of voorspellen van elementen van werkprestaties, economische status, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van deze fysieke persoon. Grootschalige verzameling van persoonsgegevens over het gedrag van mensen, een analyse van deze gegevens om een verband te leggen tussen bepaalde gegevens en bepaalde gedragingen die leiden tot het aanmaken van een profiel en de toepassing van een profiel op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens als onderdeel van uw relatie met onze diensten?

Verwerkingsverantwoordelijke(VV)

De verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens is Digital Wave BV, KBO nummer BE0867 520 092, met maatschappelijke zetel te Avenue Pasteur 6, gebouw H te BE 1300 WAVRE.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Indien u ermee instemt dat uw gegevens door Digital Wave worden overgemaakt aan bepaalde sponsors, partners of adverteerders om u commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven te sturen, dan zijn Digital Wave en de betrokken sponsor/partner/adverteerder medeverantwoordelijk voor deze inzamelingsoperatie. Elkeen informeert u over zijn/haar respectievelijk privacybeleid. Voor deze inzamelingsoperatie kunt u contact opnemen met Digital Wave met het oog op de uitoefening van de rechten die door de GDPR worden verleend.

Eens uw gegevens werden overgemaakt, wordt/worden de gekozen sponsor(s)/partner(s)/adverteerder(s), voor de doeleinden die hen betreffen, uitsluitend verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking en Uw verzoeken met betrekking tot uw rechten dienen hen rechtstreeks te worden gericht.

Digital Wave kan ook de begunstigde zijn van een inzameling uitgevoerd vanuit een derde website die u bezoekt. In dit geval zijn de sitebeheerder en Digital Wave gezamenlijk verantwoordelijk voor deze inzamelinigsoperatie. Elkeen informeert u over zijn respectievelijk privacybeleid. Voor deze inzamelingsoperatie kunt u contact opnemen met Digital Wave met het oog op de uitoefening van de rechten die door de GDPR worden verleend.

Benoeming van een interne functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO)

De verwerkingsverantwoordelijke, Digital Wave, heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is met name onafhankelijk verantwoordelijk voor de interne toepassing van de beschermingsregels en het beheer van uw gegevens en het samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten. De contactgegevens van onze FG zijn:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 / Bus 116
1050 BRUSSEL
België
[email protected]
www.verschueren.law

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op welke gronden?

Wij verzamelen over u persoonsgegevens om verschillende redenen.
Digital Wave verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om efficiënt te functioneren en u de beste ervaringen omtrent haar diensten aan te bieden.
Weet ook dat Digital Wave uw persoonsgegevens alleen kan verzamelen en gebruiken indien dit gebruik gebaseerd is op één van de wettelijke gronden bepaald door de GDPR (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een contract met Digital Wave).
Onderstaande tabel geeft precies het doel waartoe Digital Wave uw persoonsgegevens gebruikt en de bijhorende juridische grondslag.

Doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens
PRODUCTEN EN DIENSTEN KOPENS
Bij de aankoop van producten en diensten op onze mobiele applicaties en internetplatforms worden de gegevens van de koper en de begunstigde verwerkt met als enig doel het gewenste product of de gewenste dienst voor hen beschikbaar te maken en door te gaan met de banktransactie.
De uitvoering van een met u afgesloten contract (artikel 6.1.b GDPR), in casu een verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor het verlenen van diensten.
ORGANISEREN VAN SPELEN-WEDSTRIJDEN
De gegevens van de deelnemers aan een spel-wedstrijd worden verwerkt door Digital Wave om de goede werking van de wedstrijd te garanderen, meer bepaald om in geval van winst in contact te komen met de winnaars en hen hun prijzen efficiënt en snel over te maken of om te communiceren over de resultaten van de wedstrijd.
De uitvoering van een met U afgesloten contract (artikel 6.1.b GDPR), in casu een contract om deel te nemen aan een wedstrijd
MEDEREGISTRATIE EN CO-SPONSORING
Digital Wave stuurt u, naar gelang het geval per e-mail, telefoon, sms of voicemail, commerciële aanbiedingen en goede plannen van partners die op het moment van verzamelen zijn geïdentificeerd, of geeft uw gegevens aan hen door, zodat ze rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.
Uw toestemming (artikel 6.1.a GDPR)
E-MAILING EN TELEMARKETING
Uw gegevens worden door Digital Wave gebruikt om u promotionele aanbiedingen te sturen, over ons of bepaalde partners die wij na de inzameling selecteren.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR)
RETARGETING PER E-MAIL
Met behulp van de cookie-techniek stuurt Digital Wave u een e-mail na een bezoek aan een partnersite om u uit te nodigen voor een extra bezoek op de site.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR))
COMMERCIALISATIE VAN UW GEGEVENS
Uw gegevens worden door Digital Wave doorgegeven aan onze partners, onder andere aan Roularta Media Group, zodat zij of andere bedrijven (zoals zakenpartners, goede doel – partners en de associatieve wereld, de publieke sector en belangen- en opiniegroepen) u aanbiedingen kunnen doen, eventueel gebaseerd op uw marketingprofiel of om marktanalyses uit te voeren. In deze context kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om gegevens die al aanwezig zijn in hun database te vailderen of te verbinden, te vervolledigen of te verbeteren, meer info: www.bisnodeetvous.be
Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR)
BASISGEGEVENSVERRIJKING (APPENDING).
Uw gegevens worden gebruikt door Digital Wave om de database te verrijken van een partner waarvan u al klant bent. Digital Wave zal u hiervan per e-mail op de hoogte brengen en als u geen bezwaar maakt, worden uw gegevens doorgegeven aan de partner.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR)
VERZAMELEN VAN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN SPONSORS/PARTNERS/ADVERTEERDERS, IN DE HOEDANIGHEID VAN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKE Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR)
NALEVING VAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN.
(bijvoorbeeld bewijs van uw toestemming of uitwisselingen over de uitoefening van uw rechten bewaren).
Wettelijke verplichting (artikel 6.1.c)GDPR)
COOKIES.
Als onderdeel van onze webpagina's gebruiken wIJ zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website op uw harde schijf worden gedeponeerd, zodat het bepaalde informatie van uw computer, maar ook over u kan opnemen en opslaan.
Ze zijn essentieel voor de werking van het internet, omdat ze een goede communicatie tussen twee computers mogelijk maken. De gerecupereerde informatie wordt ook gebruikt om toepassingen uit te voeren die u op de website gebruikt.
Zie voor meer informatie ons cookiegebruiksbeleid.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) GDPR)

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Weet allereerst dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen afhankelijk zijn van de aard en het aantal relaties die u onderhoudt met Digital Wave, dat zij nu van juridische aard zijn (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) of niet (bijvoorbeeld onze website bezoeken).

Hieronder beschrijven wij de persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens elk van deze interacties voor elk gebruik dat wij maken en de reden voor de verzameling, hoe deze worden verzameld (directe of indirecte verzameling, d.w.z. uw gegevens worden rechtstreeks door u verstrekt of verstrekt door een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens door te geven aan Digital Wave)en de plaats van de verwerking:

Doel van de inzameling Ingezamelde Persoonsgegevens Directe of indirecte inzameling van uw persoonsgegevens
PRODUCTEN EN DIENSTEN KOPEN
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres voor facturatie en levering, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Afhankelijk van de betaalmethode:
  - betaalkaartnummer, betalingsorganisme (Atos Worldline, Ingenico, Verifone, Bancontact, Master Card, PayPal, Klarna, VISA, of andere), geldigheidsdatum, naam van kaarthouder, enz.
  het rekeningnummer (IBAN en BIC), de bank
 • Als onderdeel hiervan worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld.
WEDSTRIJDEN ORGANISEREN
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Antwoorden op de wedstrijd
 • Als onderdeel hiervan worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
CO-REGISTRATIE EN CO-SPONSORING
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • Als onderdeel hiervan worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
EMAILING
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • • Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks van u of indirect verzameld via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan Digital Wave over te maken.
EMAILING RETARGETING
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks van u of indirect verzameld via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan Digital Wave over te maken.
COMMERCIALISATIE VAN UW GEGEVENS:
i.-)om aanbiedingen te ontvangen die gebaseerd kunnen zijn op uw marketingprofiel of om marktanalyses uit te voeren.
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • Als onderdeel hiervan worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
COMMERCIALISATIE VAN UW GEGEVENS:
ii.- om gegevens te valideren of te koppelen, in te vullen of te corrigeren die al in de partnerdatabase aanwezig zijn
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • Als onderdeel hiervan worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
DATABASES VERRIJKEN (APPENDING)
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, aanmeldingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, taal)
 • Hobby's en interesses, samenstelling van het huishouden, type plaats van leven, huidige leveranciers
 • Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks van u of indirect verzameld via een derde partij aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan Digital Wave over te maken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Naast onze partners die in het volgende punt worden genoemd, kunnen wij in het kader van onze activiteiten uw persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die ons helpen om onze diensten vanuit een puur technisch oogpunt te leveren. Uiteraard doen wij dit altijd op een manier die een optimale bescherming van uw persoonsgegevens garandeert.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Digital Wave heeft specifieke regels vastgesteld voor hoe lang uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Deze duur is afhankelijk van de verschillende doelstellingen en moet rekening houden met eventuele wettelijke verplichtingen een deel van uw gegevens te bewaren.

Reden voor de inzameling Categorieën van verzamelde persoonlijke gegevens Bewaartijdn
AANKOOP VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Afhankelijk van de betaalmethode:
  - betaalkaartnummer, betaalorganisme (Atos Worldline, Ingenico, Verifone, Bancontact, Master Card, PayPal, Klarna, VISA, ...), de geldigheidsdatum, de naam van de kaarthouder
  - het rekeningnummer (IBAN en BIC), de bank
De tijd die nodig is om de gegevens door te geven aan de verkoper of dienstverlener, met een maximum van 3 jaar na afsluiting van het contract
ORGANISATIE VAN SPELEN-WEDSTRIJDEN
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
3 jaar na uw laatste interactie
ORGANISATIE VAN SPELEN-WEDSTRIJDEN Antwoorden op de wedstrijd Totdat de prijzen worden uitgereikt aan de winnaars
CO-SPONSORING EN CO-REGISTRATIE
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
 • Hobby's en interesses,...
3 jaar na uw laatste interactie
EMAILING
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
 • Hobby's en interesses,...
3 jaar na uw laatste interactie
EMAILING RETARGETING
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
 • Hobby's en interesses,...
3 jaar na uw laatste interactie
COMMERCIALISATIE VAN GEGEVENS
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
 • Hobby's en interesses,...
3 jaar na uw laatste interactie
VERRIJKING VAN GEVENSBESTANDEN (APPENDING)
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische karakteristieken
 • Hobby's en interesses,...
3 jaar na uw laatste interactie

Welke zijn uw rechten op uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

Het is voor ons belangrijk u te informeren over de rechten die u op uw persoonsgegevens hebt en hoe u deze kunt uitoefenen. Hieronder een samenvatting:

1.- HET RECHT OP TOEGANG

U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot alle volgende informatie:

Hoe oefent u uw recht op toegang uit?

Om dit te doen, neemt u gewoon contact op met onze FG via e-mail op [email protected], en zorg ervoor een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen. Het onderwerp van uw e-mail zal zijn: "Value Club- recht op toegang: persoonsgegevens", en bevat een korte beschrijving van de informatie tot dewelke U toegang wenst.
Tenzij anders door u aangegeven, ontvangt u binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek gratis informatie in een elektronisch formaat, 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor uitgebreid onderzoek nodig is.
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te richten naar volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vergt of in het geval onze FG te veel verzoeken zou ontvangen.
Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vergt of in het geval onze FG te veel verzoeken zou ontvangen. « Privacy Dashboard ».

2.- RECHT OP RECTIFICATIE

U kunt Digital Wave vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

Hoe oefent u uw recht op rectificatie uit?

Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met onze FG per e-mail op [email protected], en ervoor te zorgen dat een kopie van uw ID-kaart werd bijgevoegd. Het voorwerp van uw e-mail zal "Value Club- recht op rectificatie: persoonsgegevens” zijn en zal in de tekst de te wijzigen informatie opnemen, desgevallend met bewijs van de juiste informatie indien u die hebt.
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te richten op volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vergt of in het geval onze FG te veel verzoeken zou ontvangen.
U kunt uw persoonlijke gegevens ook op elk gewenst moment direct corrigeren, nl door op een hyperlink te klikken die hiertoe bestemd is in de berichten die wij u sturen en u toegang geven tot uw « Privacy Dashboard ».

3.- HET RECHT OP VERWIJDERING (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)

U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, als u zich in één van de volgende gevallen bevindt:

Hoe oefent u uw recht op verwijdering uit?

Neem contact op met onze FG via e-mail op [email protected], met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart. Het onderwerp van Uw e-mail zal zijn "Value Club- recht op verwijdering: persoonsgegevens” en zal in de tekst de reden ervan vermelden ( zoals bv. de intrekking van Uw toestemming waarop de verwerking gebaseerd is).
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSELS
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vergt of in het geval onze FG te veel verzoeken zou ontvangen.
Het is echter mogelijk dat wij uw verzoek te verwijderen niet kunnen inwilligen. Het is inderdaad belangrijk om in gedachten te houden dat dit recht niet absoluut is. Wij moeten het in evenwicht brengen met andere belangrijke rechten of verplichtingen, zoals de vrijheid van meningsuiting, de eerbiediging van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of belangrijke redenen van algemeen belang.
U kunt ook op elk ogenblik vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen nl door op een hyperlink te klikken die hiertoe bestemd is in de berichten die wij u sturen en u toegang geven tot uw « Privacy Dashboard ». Zodra uw aanvraag is verwerkt, worden uw persoonsgegevens niet meer doorgegeven aan onze partners. Indien u de verwijdering aanvraagt na het rechtstreeks accepteren van de aanbiedingen van derden, dan zal uw verzoek echter pas in de toekomst gevolg hebben.

4.- HET RECHT VAN BEZWAAR

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indien u om de één of andere reden van mening bent dat één van de verwerkingen inbreuk maakt op uw privacy en u buitensporige schade berokkent.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële verzoeken, en in het bijzonder, reclame. Uw bezwaar betreft dan ook de profilering voor zover het gerelateerd is aan een dergelijk verzoek (bijvoorbeeld wanneer wij u gepersonaliseerde inhoud sturen).
U kunt ons in geen geval beletten uw gegevens te verwerken:

Hoe oefent u uw recht van bezwaar uit?

Neem contact op met onze FG via e-mail op [email protected], met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart. Het onderwerp van Uw e-mail zal zijn "Value Club- recht van bezwaar: persoonsgegevens " en zal in de tekst de reden ervan vermelden.
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Digital Wave beschikt over een termijn van twee maanden om te antwoorden op uw verzoek tot bezwaar. Iniden Uw verzoek niet voldoende precies is of niet alle elementen bevat die ons moeten toelaten over te gaan tot de gevraagde operaties, dan zullen wij u binnen die termijn vragen deze elementen aan te leveren. Het is evenwel mogelijk dat wij aan uw verzoek geen gevolg kunnnen geven. In dat geval zullen wij er over waken om u een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.
Bovendien zullen alle e-mails of nieuwsbrieven die eventueel naar u worden verzonden, een link aangeven waarop u kunt klikken, zodat u geen promotionele informatie meer van Digital Wave ontvangt.
Meer bepaald met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectiedoeleinden of het recht om uw toestemming voor een dergelijk doel in te trekken, herinneren wij u eraan dat onze handelspartners verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat zij van uw persoonsgegevens maken alsook voor het in aanmerking nemen van uw rechten, inclusief het recht om van hen geen aanbiedingen meer te ontvangen.
U kunt evenwel uw keuzes met betrekking tot de verschillende Digital Wave BV-platforms in uw Privacy Dashboard, op elk gewenst moment wijzigen in de sectie gewijd aan uw keuzes in verband met de toezending van aanbiedingen van derden.
Zodra uw aanvraag is verwerkt, worden uw persoonsgegevens niet meer doorgegeven aan onze partners. Als u uw recht van bezwaar uitoefent na het rechtstreeks accepteren van aanbiedingen van derden, zal uw aanvraag echter pas in de toekomst effect hebben.

5.- HET RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van een behandeling op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.
Met betrekking, meer in het bijzonder, tot de intrekking van uw toestemming voor de verwerking voor commerciële exploratiedoeleinden, herinneren wij u eraan dat onze handelspartners verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat zij van uw persoonsgegevens maken alsmede voor het in aanmerking nemen van uw rechten, inclusief het recht om van hen geen aanbiedingen meer te ontvangen.

Hoe oefent u uw recht om zich terug te trekken uit?

Neem contact op met onze FG via e-mail op [email protected], en voeg een kopie van uw identiteitskaart toe. Het voorwerp van uw e-mail zal zijn 'Value Club - Intrekking van toestemming'. U dient het intrekken van toestemming niet te rechtvaardigen.
U dit recht ook uitoefenen door ons een brief naar volgend adres te sturen:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitskaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Onze FG heeft twee maanden de tijd om op uw verzoek te reageren.
U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment als volgt intrekken:
- door te klikken op een daarin gewijd hyperlink in de berichten die wij u sturen en die u toegang geven tot uw « Privacy Dashboard ».
– via de opt-out link in elke e-mail verzonden door Digital Wave BVL
Zodra uw toestemming is ingetrokken, worden uw persoonsgegevens niet langer doorgegeven aan onze partners. Indien dit tussenkomt na het accepteren van aanbiedingen van derden, zal uw intrekking van toestemming slechts in de toekomst effect hebben.

6.- HET RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zelf te beheren en meer bepaald:

Dit recht geldt zowel voor uw actief als bewust gerapporteerde gegevens zoals uw gegevens die tijdens deelname aan een wedstrijd worden verstrekt (bijvoorbeeld e-mailadres, voor- en achternaam, leeftijd) als voor informatie verzameld door Digital Wave BV.

Hoe oefent u uw recht op overdraagbaarheid uit?

Neem contact op met onze FG via e-mail op [email protected], een voeg hierbij zeker een kopie van uw identiteitskaart. Uw e-mail zal als voorwerp hebben "Value Club- Recht op Overdraagbaarheid: persoonlijke gegvens” en vermeldt in de hoofdtekst de betreffende bestanden en het type verzoek (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe provider).
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te richten op volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 Bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van uw kaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal u dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vereist of in het geval onze FG teveel verzoeken ontvangt.
U dient zich er echter van bewust te zijn dat Digital Wave het recht heeft om uw overdraagbaarheidsverzoek te weigeren. Dit recht geldt inderdaad alleen voor persoonsgegevens op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract met u (om precies te weten welke persoonsgegevens het voorwerp kunnen zijn van het recht op overdraagbaarheid: zie de sectie over doeleinden en gronden). Evenzo mag dit recht geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, waarvan de gegevens in de gegevens zouden staan die na een verzoek om overdraagbaarheid zijn verzonden.

7.- HET RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te beperken, d.w.z. het markeren (bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatsing van uw gegevens naar een ander verwerkingssysteem of het vergrendelen van uw gegevens waardoor deze ontoegankelijk zijn) van uw opgeslagen persoonsgegevens, teneinde hun toekomstige verwerking te beperken.
U kunt dit recht uitoefenen wanneer:

Als de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt zonder uw voorafgaande toestemming, behalve voor de opslag ervan. Uw persoonsgegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechter, of voor de bescherming van de rechten van een andere rechtspersoon of fysieke persoon, of om redenen van algemeen belang in de Unie of de lidstaat. Als de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens beperkt wordt, houden wij u op de hoogte wanneer de maatregel wordt opgeheven.

Hoe oefent u uw recht op beperking uit?

Neem contact op met onze FG via e-mail op [email protected], en voeg hierbij zeker een kopie van uw identiteitskaart. Uw e-mail zal als voorwerp hebben "Value Club- Recht op beperking: persoonlijke gegvens” en preciseert in de hoofdtekst de reden van uw verzoek.
U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te richten op volgend adres:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 Bus 116
1050 BRUSSEL
België

Uw schriftelijke aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van uw kaart. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal u dan worden verzonden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, twee maanden in het geval van een verzoek dat uitgebreid onderzoek vereist of in het geval onze FG teveel verzoeken ontvangt.

Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgemaakt?

Gegevensoverdracht binnen Europa

Ja, sommige gegevens worden overgedragen aan onze onderaannemers die gevestigd zijn of hun servers hebben op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte. Binnen de Europese Economische Ruimte( buiten de EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) genieten de persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau.

Gegevensoverdracht buiten Europa

Digital Wave draagt uw gegevens in principe niet over buiten de Europese Economische Ruimte. Bij uitzondering of in de toekomst kan Digital Wave gebruik maken van een onderaannemer buiten de EU. Zij zou er dan voor zorgen:

Wenst u contact met ons op te nemen omtrent dit Privacyhandvest en/of een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

Heeft u een vraag of suggestie over dit Privacyhandvest?

Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar onze FG op [email protected], uw mail zal als onderwerp hebben "Value Club - Vraag"; of per post naar:

Meester Paul-Alexandre JANSSENS
Advocaat - Verschueren en Partners
Louizalaan 200 bus 116
1050 BRUSSEL
België

Wij lezen u graag en zullen zo snel mogelijk reageren.
U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoritiet via internet op https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte of per post naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Hoe weet ik dat dit privacyhandvest is gewijzigd?

Dit Handvest ter bescherming van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden gewijzigd, onder meer om rekening te houden met mogelijke wettelijke- of regelgevingswijzigingen en de evolutie van onze diensten
Belangrijke wijzigingen worden in de mate van het mogelijke ten minste 30 dagen voordat ze van kracht worden, gemeld via onze website of per e-mail.
Wanneer we wijzigingen in dit Handvest publiceren, zullen wij de datum van "laatste update" bovenaan het privacybeleid herzien en de wijzigingen op de pagina 'Geschiedenis wijzigen' beschrijven.
We raden u aan om dit Handvest regelmatig te controleren om te weten te komen hoe Digital Wave uw persoonlijke gegevens beschermt.